Thank You, Sen. Tim Scott. Thomas Farr Is Toast.

Yessssssssssssssssssssssssss!

x